Рус Укр Eng

Новости


25 апреля 2017
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" 2. Код за ЄДРПОУ: 32670627 3. Місцезнаходження: 01024, мiсто Київ, вулиця Круглоунiверситетська, буд. 14 4. Міжміський код, телефон та факс: 0443645747, 0443645747 5. Електронна поштова адреса: sk@sk-point.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.sk-point.com 7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення 1. На пiдставi Наказу Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (№ 285-К вiд 24.04.2017р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: з 25.04.2017р. безстроково призначено на посаду Головного Бухгалтера (за сумісництвом) Прокопенко Оксану Петрівну (паспорт ВН 209082, виданий 06.08.2003 р. Ружинським РВ УМВС України в Житомирській області) володiє пакетом акцiй (у вiдсотках) в статутному капiталi емiтента в розмiрi - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: з 18.11.2008 р. і по теперішній час Головний Бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС". ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова Правління _____________________ (підпис) С.М. Карпенко (ініціали та прізвище керівника) М.П. 24 квітня 2017 року (дата)
  

« Вернуться назад






  Новости (все новости)   Акции (все акции)
  • Страховая компания "Поинт" предлагает новый продукт: 60% стоимости КАСКО за 100% ответственности!!!
  • 20 литров бензина А95 в подарок
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на КАСКО 25 %
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на ОСАГО 20 %

на главную написать письмо