Рус Укр Eng

Новости


21 декабря 2016
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" 2. Код за ЄДРПОУ 32670627 3. Місцезнаходження 01024, м.Київ, Круглоунiверситетська, 14 4. Міжміський код, телефон та факс +38(044) 364-57-47, +38(044) 364-57-47 5. Електронна поштова адреса sk@sk-point.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації sk-point.com 7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення Згiдно протоколу Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" № 31 вiд 21 грудня 2016 року припинено повноваження Члена правлiння Трошечка Андрiя Володимировича з 22 грудня 2016 року, частка володiння у статутному капiталi: 0 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; посадова особа перебувала на цiй посадi - 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Згiдно протоколу Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" № 31 вiд 21 грудня 2016 року звiльнено внутрiшнього аудитора Мужука Юрiя Михайловича з 22 грудня 2016 року, частка володiння у статутному капiталi: 0 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; посадова особа перебувала на цiй посадi - 2 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Згiдно протоколу Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" № 31 вiд 21 грудня 2016 року обрано на посаду Члена правлiння Полiщук Свiтлану Анатолiївну з 23 грудня 2016 року, частка володiння у статутному капiталi: 0 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; строк, на який призначено особу: на три роки; iншi посади. якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2010 року по 2015 рiк - головний бухгалтер ПАТ "СК "ЕТАЛОН", з серпня 2016 по даний час - головний бухгалтер ПАТ "СК "ПОIНТ". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Згiдно протоколу Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" № 31 вiд 21 грудня 2016 року призначено на посаду Внутрiшнього аудитора Данелюка Олега Васильовича з 23 грудня 2016 року, частка володiння у статутному капiталi: 0 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; строк, на який призначено особу: безстроко; iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник служби внутрiшнього аудиту ПАТ "ЄВРОГАЗБАНК". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади       Карпенко Сергiй Миколайович Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) М.П. 21.12.2016 (дата)
  

« Вернуться назад


  Новости (все новости)   Акции (все акции)
  • Страховая компания "Поинт" предлагает новый продукт: 60% стоимости КАСКО за 100% ответственности!!!
  • 20 литров бензина А95 в подарок
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на КАСКО 25 %
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на ОСАГО 20 %

на главную написать письмо