Рус Укр Eng

Новости


05 июля 2016
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) (для опублікування в офіційному друкованому виданні) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" 2. Код за ЄДРПОУ: 32670627 3. Місцезнаходження: 01024, мiсто Київ, вулиця Круглоунiверситетська, буд. 14 4. Міжміський код, телефон та факс: 0443645747, 0443645747 5. Електронна поштова адреса: sk@sk-point.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: sk-point.com 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826: зміна складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення 1. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 30 вiд 04.07.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: 04.07.2016р. припинено повноваження Голови Правлiння Кучера Дмитра Володимировича, володiє пакетом акцiй (у вiдсотках) в статутному капiталi емiтента в розмiрi - 20%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебував на посаді протягом 6 років та 2 місяців. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. 2. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 30 вiд 04.07.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: 04.07.2016р. строком на три роки обрано Головою Правлiння Карпенка Сергія Миколайовича (паспорт серії СН 011997 виданий 29.06.1995р. Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві ), володiє пакетом акцiй (у вiдсотках) в статутному капiталi емiтента в розмiрi - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: з 2014 року - до теперішнього часу - Президент «Центр заставної нерухомості», 2012 – 2014 роки - Радник Голови Правління ПАТ КБ «Фінансовий Партнер». ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова Правління_____________________  С.М. Карпенко  (ініціали та прізвище керівника) (підпис) М.П. 05 липня 2016 року  (дата)
  

« Вернуться назад


  Новости (все новости)   Акции (все акции)
  • Страховая компания "Поинт" предлагает новый продукт: 60% стоимости КАСКО за 100% ответственности!!!
  • 20 литров бензина А95 в подарок
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на КАСКО 25 %
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на ОСАГО 20 %

на главную написать письмо