Рус Укр Eng

Новости


12 июля 2016
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) (для опублікування в офіційному друкованому виданні) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" 2. Код за ЄДРПОУ: 32670627 3. Місцезнаходження: 01024, мiсто Київ, вулиця Круглоунiверситетська, буд. 14 4. Міжміський код, телефон та факс: 0443645747, 0443645747 5. Електронна поштова адреса: sk@sk-point.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.sk-point.com 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826: зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків ІІ. Текст повідомлення 1. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12 липня 2016 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 13 липня 2016 року, повiдомляє про: Зменшення пакету власника простих iменних акцiй – фізичної особи, що володiє 10 i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй, з 20% до 0%, у зв’язку з вiдчуженням фізичною особою акцiй ПАТ «СК «ПОІНТ» на вторинному ринку. ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. _____________________  (підпис) С.М.Карпенко  (ініціали та прізвище керівника) М.П. 12 липня 2016 року  (дата)
  

« Вернуться назад


  Новости (все новости)   Акции (все акции)
  • Страховая компания "Поинт" предлагает новый продукт: 60% стоимости КАСКО за 100% ответственности!!!
  • 20 литров бензина А95 в подарок
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на КАСКО 25 %
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на ОСАГО 20 %

на главную написать письмо