Рус Укр Eng

Новости


01 июля 2016
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) (для опублікування в офіційному друкованому виданні) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" 2. Код за ЄДРПОУ: 32670627 3. Місцезнаходження: 01024, мiсто Київ, вулиця Круглоунiверситетська, буд. 14 4. Міжміський код, телефон та факс: 0443645747, 0443645747 5. Електронна поштова адреса: sk@sk-point.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: sk-point.com 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826: зміна складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення 1. На пiдставi Рішення позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: припинено 29.06.2016р. повноваження Голови Наглядової Ради Товариства Страшко Романа Васильовича. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко Р.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Страшко Р.В. перебував на посадi 3 роки та 2 місяці. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. 2. На пiдставi Рішення позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: 29.06.2016р. припинено повноваження секретаря Наглядової Ради Товариства Страшко Ірини Володимирівни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко І.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Страшко І.В. перебувала на посадi 3 роки та 2 місяці. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. 3. На пiдставi Рішення позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: припинено 29.06.2016р. повноваження члена Наглядової Ради Товариства – Кучер Любов Миколаївни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кучер Л.М.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Кучер Л.М. перебувала на посадi 2 місяці. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. 4. На пiдставi Рішення позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: припинено 29.06.2016р. повноваження Ревізора Товариства - Кулик Інни Володимирівни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кулик І.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Кулик І.В. перебувала на посадi 3 роки та 2 місяці. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. 5. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Тавадзе Армаза з 29.06.2016 року строком до наступних річних Загальних зборів ПАТ «СК «ПОІНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з 2010 року по даний час Голова Ради Директорів Акціонерного товариства Страхова Компанія «Арді Страхування». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Тавадзе Армазу – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Тавадзе Армаз є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖОІНТ СЕНЧЕРІ. 6. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Лоладзе Гіоргі з 29.06.2016 року строком до наступних річних Загальних зборів ПАТ «СК «ПОІНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з 2012 року по даний час Директор Компанії ЮЕЙБІ Браво Капітал, з 2012 року по даний час Директор Компанії Равель Холдінґ Лімітед, з 2015 року по даний час Генеральний директор Багатофункціональної клініки "СМГ". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Лоладзе Гіоргі – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Лоладзе Гіоргі є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖОІНТ СЕНЧЕРІ. 7. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Ніколадзе Лашу з 29.06.2016 року строком до наступних річних Загальних зборів ПАТ «СК «ПОІНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з березня 2016 року по даний час – радник міністра Міністерства праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії, з 2015 року по даний час – Голова Неурядової організації "Асоціація з розвитку страхування", 2013 – 2014 роки Директор ЛЕПЛ "Державна служба страхового нагляду Грузії", 1995-2012 роки Операційний директор Міжнародної страхової компанії «Імеді Л Інтернешнл». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Ніколадзе Лаші – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Ніколадзе Лаша є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю ЛЕГАСІ ІНТЕРТРЕЙД. 8. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Ревізором Товариства Натенадзе Бесіка з 29.06.2016 року строком на 5 років. Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з 2012 року по даний час Фінансовий директор Акціонерного товариства Страхова Компанія «Арді Страхування». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Натенадзе Бесіку – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. 9. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 29 вiд 29.06.2016р.) обрано Головою Наглядової Ради Товариства Тавадзе Армаза з 29.06.2016 року строком до наступних річних Загальних зборів ПАТ «СК «ПОІНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з 2010 року по даний час Голова Ради Директорів Акціонерного товариства Страхова Компанія «Арді Страхування». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Тавадзе Армазу – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Тавадзе Армаз є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю ДЖОІНТ 10. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПОIНТ" (Протокол № 29 вiд 29.06.2016р.) обрано Секретарем Наглядової Ради Товариства Ніколадзе Лашу з 29.06.2016 року строком до наступних річних Загальних зборів ПАТ «СК «ПОІНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з березня 2016 року по даний час – радник міністра Міністерства праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії, з 2015 року по даний час – Голова Неурядової організації "Асоціація з розвитку страхування", 2013 – 2014 роки Директор ЛЕПЛ "Державна служба страхового нагляду Грузії", 1995-2012 роки Операційний директор Міжнародної страхової компанії «Імеді Л Інтернешнл». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Ніколадзе Лаші – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Ніколадзе Лаша є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. _____________________  (підпис) Д.В. Кучер  (ініціали та прізвище керівника) М.П. 01 липня 2016 року  (дата)
  

« Вернуться назад


  Новости (все новости)   Акции (все акции)
  • Страховая компания "Поинт" предлагает новый продукт: 60% стоимости КАСКО за 100% ответственности!!!
  • 20 литров бензина А95 в подарок
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на КАСКО 25 %
  • Страховая компания "Поинт" предлагает получить скидку на ОСАГО 20 %

на главную написать письмо