Рус Укр Eng

Новости


31 марта 2015
Информация о проведении общего собрания акционеров

ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Поінт» (32670627)

 

1.      Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

27 квітня 2015 року об 11 год., за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 14, м. Київ (кімната переговорів).

2.      Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

з 10.30 год. - 11.00 год. 27.04.2015р.

3.      Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

станом на 24.00 год. 21.04.2015 р.

4.      Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

1.        Обрання Лічильної комісії.

2.        Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.        Звіт Наглядової Ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.        Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.        Звіт внутрішнього аудитора за 2014 рік.

6.        Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

7.        Про затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік.

5.      Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

      З матеріалами можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9.00 год.  до 18.00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Голова Правління Товариства Кучер Дмитро Володимирович. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу і доручення, оформлене у встановленому порядку. Телефон для довідок: (044) 270-57-80

6.      Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

85379

66308

Основні засоби

45

71

Довгострокові фінансові інвестиції

79648

59473

Запаси

15

14

Сумарна дебіторська заборгованість

854

1790

Грошові кошти та їх еквіваленти

4285

4579

Нерозподілений прибуток

19267

18002

Власний капітал

76241

59976

Статутний капітал

9800

9800

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

2969

162

Чистий прибуток (збиток)

16266

15887

Середньорічна кількість акцій (шт.)

980

980

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

9

 

7.        Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 51 від 23.03.2015. 

 

Голова Правління                                                                           Д. В. Кучер